Pi▒tek 14 czerwca 2024
Statut Zrzeszenia

I Rozdzia┼é - Postanowienia ogólne.

 1. Zrzeszenie nosi nazw─Ö "Zrzeszenia Agentów IATA w Polsce", zwane dalej Zrzeszeniem.
 2. Terenem dzia┼éalno┼Ťci Zrzeszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzib─ů Zrzeszenia jest m. st. Warszawa.
 3. Zrzeszenie dzia┼éa na podstawie ustawy z dnia 30.05 1989r. o samorz─ůdzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych i z tego tytu┼éu posiada osobowo┼Ť─ç prawn─ů.
 4. Zrzeszenie u┼╝ywa piecz─Öci z napisem "Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce" i adresem Zrzeszenia.
  1. Zrzeszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania
  2. Zrzeszenie mo┼╝e tworzy─ç organy terenowe. Powo┼éuje je Zarz─ůd na wniosek co najmniej 5 cz┼éonków.

II Rozdział - Zadania Zrzeszenia i sposoby ich realizacji.

 1. Za swoje g┼éówne zadanie Zrzeszenie uznaje obron─Ö i sta┼ée reprezentowanie - zgodnie z wol─ů swoich cz┼éonków - ich interesów gospodarczych, przyczynianie si─Ö do tworzenia warunków rozwoju ┼╝ycia gospodarczego oraz wspierania inicjatyw gospodarczych cz┼éonków.
 2. W szczególno┼Ťci Zrzeszenie b─Ödzie:
 1. reprezentowa─ç interesy cz┼éonków wobec organów administracji pa┼ästwowej, lATA-Mi─Ödzynarodowgo Zrzeszenia Transportu Lotniczego, organizacji transportowych, biur podró┼╝y oraz innych podmiotów;
 2. inspirowa─ç tworzenie oraz nowelizacj─Ö przepisów dotycz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, zw┼éaszcza w zakresie sprzeda┼╝y biletów lotniczych i obs┼éugi turystycznej;
 3.  inicjowa─ç i rekomendowa─ç rozwi─ůzania systemowe korzystne dla rozwoju us┼éug turystycznych w Polsce;
 4. wyra┼╝a─ç opinie o funkcjonuj─ůcych i projektowanych mechanizmach obs┼éugi ruchu turystycznego oraz opracowywa─ç wnioski i postulaty pod adresem organów przedstawicielskich i organów administracji;
 5. ┼Ťwiadczy─ç na rzecz cz┼éonków us┼éugi i pomoc organizacyjn─ů, doradcze - konsultacyjn─ů, marketingow─ů, szkoleniow─ů i informacyjn─ů;
 6.  wspó┼épracowa─ç z organizacjami o podobnym charakterze oraz organizacjami turystycznymi i przewozowo - transportowo - komunikacyjnymi, w celu podnoszenia poziomu us┼éug turystycznych i obs┼éugi ruchu turystycznego;
 7.  utrwala─ç wi─Özi ┼Ťrodowiskowe i postawy zgodne z zasadami etyki i godno┼Ťci zawodu;
 8.  prowadzi─ç na rzecz cz┼éonków dzia┼éalno┼Ť─ç kulturaln─ů, o┼Ťwiatow─ů, szkoleniow─ů i socjaln─ů;
 9. podejmowa─ç dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk w obs┼éudze ruchu turystycznego w Polsce.

III Rozdzia┼é - Cz┼éonkowie, ich prawa i obowi─ůzki.

 1. Cz┼éonkiem zwyczajnym Zrzeszenia mo┼╝e by─ç osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie po┼Ťrednictwa w ┼Ťwiadczeniu us┼éug turystycznych na terenie Polski, posiadaj─ůca koncesj─Ö i numer licencyjny IATA.
 1. Za┼éo┼╝yciele Zrzeszenia staj─ů si─Ö jego cz┼éonkami z chwil─ů wpisania Zrzeszenia do rejestru.
 1. Przyj─Öcie w poczet cz┼éonków nast─Öpuje na podstawie uchwa┼éy Zarz─ůdu po z┼éo┼╝eniu przez kandydata pisemnej deklaracji.
 2. Osoba szczególnie zas┼éu┼╝ona dla Zrzeszenia lub posiadaj─ůca wybitne osi─ůgni─Öcia w zakresie turystyki w Polsce mo┼╝e otrzyma─ç na wniosek - co najmniej 10 cz┼éonków - tytu┼é Cz┼éonka Honorowego. Cz┼éonkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Zrzeszenia. Cz┼éonek honorowy posiada prawa i obowi─ůzki cz┼éonka zwyczajnego oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego oraz jest zwolniony od p┼éacenia sk┼éadek.
 3. Członkowi zwyczajnemu przysługuje:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze,
  2. prawo g┼éosu stanowi─ůcego w sprawach Zrzeszenia,
  3. prawo udzia┼éu we wszystkich formach dzia┼éalno┼Ťci Zrzeszenia,
  4. prawo korzystania z opieki i pomocy Zrzeszenia,
  5. inne prawa wynikaj─ůce z obowi─ůzuj─ůcych przepisów.
 4. Cz┼éonkowie Zrzeszenia s─ů zobowi─ůzani:
  1. przestrzega─ç postanowie┼ä statutu Zrzeszenia oraz uchwa┼é i regulaminów jego organów,
  2. wspó┼édzia┼éa─ç w realizacji celów statutowych Zrzeszenia,
  3. bra─ç czynny udzia┼é osobi┼Ťcie lub za po┼Ťrednictwem swych przedstawicieli w pracach Zrzeszenia.
 5. Członkostwo ostatecznie ustaje w skutek:
  1. dobrowolnego wyst─ůpienia ze Zrzeszenia zg┼éoszonego na pi┼Ťmie Zarz─ůdowi z uprzednim miesi─Öcznym wypowiedzeniem,
  2. skre┼Ťlenia z listy cz┼éonków Zrzeszenia na podstawie uchwa┼éy Zarz─ůdu z powodu utraty koncesji i numeru licencyjnego IATA,
  3. wykluczenia z Zrzeszenia na podstawie uchwa┼éy Zarz─ůdu z powodu nie przestrzegania przez cz┼éonka postanowie┼ä statutu lub gdy dalsze cz┼éonkostwo nie da si pogodzi─ç z celami Zrzeszenia, b─ůd┼║ gdy godzi w jego dobre imi─Ö.
 1.            
  1. Od uchwa┼éy Zarz─ůdu w sprawie skre┼Ťlenia lub wykluczenia przys┼éuguje odwo┼éanie do Walnego Zgromadzenia Zrzeszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.
  2. Walne Zgromadzenie rozpoznaj─ůc odwo┼éanie:
   1. utrzymuje w mocy uchwa┼é─Ö Zarz─ůdu w sprawie skre┼Ťlenia lub wykluczenia,
   2. uchyla uchwa┼é─Ö Zarz─ůdu i przywraca cz┼éonkostwo w Zrzeszeniu.

IV Rozdział - Organy Zrzeszenia.

 1.  
  1. Organami Zrzeszenia s─ů:
   1. Walne Zgromadzenie
   2. Komisja Rewizyjna
   3. Zarz─ůd
   4. S─ůd Kole┼╝e┼äski
  2. W sk┼éad organów Zrzeszenia mog─ů wchodzi─ç upe┼énomocnieni przedstawiciele cz┼éonków Zrzeszenia. Na wniosek cz┼éonka przedstawiciel mo┼╝e by─ç odwo┼éany.
 2. Walne Zgromadzenie jest najwa┼╝niejszym organem Zrzeszenia.
Do zakresu jego działania należy:
 1. uchwalanie wieloletnich programów dzia┼éania Zrzeszenia, zatwierdzanie sprawozda┼ä Zarz─ůdu, Komisji Rewizyjnej i S─ůdu Kole┼╝e┼äskiego,
 2. zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, za rok obrachunkowy,
 3. udzielanie Zarz─ůdowi i Komisji Rewizyjnej pokwitowania z wykonania ich obowi─ůzków,
 4. wybór i odwo┼éanie Zarz─ůdu, Komisji Rewizyjnej i S─ůdu Kole┼╝e┼äskiego oraz uchwalanie regulaminu ich dzia┼éania,
 5. okre┼Ťlanie wysoko┼Ťci wpisowego oraz sk┼éadek cz┼éonkowskich,
 6. podejmowanie uchwa┼é o zmianie statutu oraz rozwi─ůzaniu Zrzeszenia.
 1. Walne Zgromadzenie mo┼╝e by─ç zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie corocznie jest zwo┼éywane przez Zarz─ůd nie pó┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu czterech miesi─Öcy po zako┼äczeniu roku obrachunkowego, a je┼Ťli Zarz─ůd nie dope┼éni tego obowi─ůzku w przypisanym terminie- prawo zwo┼éania zwyczajnego Zgromadzenia przys┼éuguje Komisji Rewizyjnej.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwo┼éywane jest przez Zarz─ůd z w┼éasnej inicjatywy, albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 cz┼éonków Zrzeszenia. Je┼╝eli Nadzwyczajne Zgromadzenie nie zostanie zwo┼éane w ci─ůgu 14 dni od dnia zg┼éoszenia wniosku, prawo zwo┼éania tego zgromadzenia przys┼éuguje Komisji Rewizyjnej.
 4. Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia jest przekazywane faxsem lub listem poleconym na 14 dni przed posiedzeniem.
 5. W Walnym Zgromadzeniu bior─ů udzia┼é cz┼éonkowie Zrzeszenia oraz mog─ů uczestniczy─ç zaproszeni przez Zarz─ůd przedstawiciele organów pa┼ästwowych oraz innych instytucji.
 6. Uchwa┼éy Walnego Zgromadzenia zapadaj─ů bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów, przy obecno┼Ťci co najmniej 1/2 ogó┼éu cz┼éonków Zrzeszenia, uprawnionych do g┼éosowania.
 7. G┼éosowanie na Zgromadzeniu jest jawne. Tajne g┼éosowanie zarz─ůdza si─Ö przy wyborach oraz nad wnioskami o usuni─Öciu cz┼éonków w┼éadz Zrzeszenia lub likwidatorów. Poza tym nale┼╝y zarz─ůdzi─ç tajne g┼éosowanie na wniosek 1/10 cz┼éonków Zrzeszenia.
 8.  
  1. Komisja Rewizyjna sk┼éada si─Ö z 3 do 5 cz┼éonków powo┼éanych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
  2. Cz┼éonkami Komisji nie mog─ů by─ç cz┼éonkowie Zarz─ůdu
 1. Komisja jest zobowi─ůzana sprawowa─ç sta┼é─ů kontrol─Ö nad dzia┼éalno┼Ťci─ů Zrzeszenia.
 2. Komisja wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu przewodnicz─ůcego, vice przewodnicz─ůcego i sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale┼╝y:
 1. przeprowadzanie bie┼╝─ůcych i rocznych kontroli ca┼éokszta┼étu dzia┼éalno┼Ťci Zrzeszenia, a zw┼éaszcza jego gospodarki finansowej,
 2. badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodno┼Ťci wydatków z bud┼╝etem Zrzeszenia,
 3. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrze┼╝e┼ä dotycz─ůcych bie┼╝─ůcej dzia┼éalno┼Ťci Zrzeszenia,
 4. sk┼éadanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozda┼ä ze swej dzia┼éalno┼Ťci, wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Zarz─ůdowi,
 5. wnoszenie, w razie konieczno┼Ťci, spraw do S─ůdu Kole┼╝e┼äskiego.
 1. Sposób dzia┼éania Komisji okre┼Ťla regulamin zatwierdzony uchwa┼é─ů Walnego Zgromadzenia.
 2.  
  1. Zarz─ůd Zrzeszenia sk┼éada si─Ö z 5 do 9 cz┼éonków powo┼éywanych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
  2. Cz┼éonkowie Zarz─ůdu wybieraj─ů ze swego grona na swoim pierwszym posiedzeniu Prezesa, trzech Vice-Prezesów, Skarbnika i Sekretarza.
 1. Do Zarz─ůdu nale┼╝y reprezentowanie Zrzeszenia na zewn─ůtrz, kierowanie dzia┼éalno┼Ťci─ů Zrzeszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwa┼éami Walnego Zgromadzenia oraz organów Zrzeszenia. Tryb pracy Zarz─ůdu okre┼Ťla regulamin zatwierdzany przez Komisj─ů Rewizyjn─ů.
 2. Do sk┼éadania o┼Ťwiadcze┼ä w zakresie praw i obowi─ůzków maj─ůtkowych oraz podpisywania w imieniu Zrzeszenia jest upowa┼╝nionych dwóch cz┼éonków Zarz─ůdu ┼é─ůcznie w tym Prezes lub jeden z Vice Prezesów Zrzeszenia.
 3. S─ůd Kole┼╝e┼äski w sk┼éadzie od 3 do 5 osób wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
 4. Cz┼éonkowie S─ůdu Kole┼╝e┼äskiego wybieraj─ů ze swego grona na pierwszym swoim posiedzeniu przewodnicz─ůcego, vice przewodnicz─ůcego i sekretarza.
 5. Do kompetencji S─ůdu Kole┼╝e┼äskiego nale┼╝y:
  1. rozstrzyganie sporów w drodze post─Öpowania polubownego i pojednawczego zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů cz┼éonków Zrzeszenia,
  2. rozpatrywanie skarg dotycz─ůcych nieprzestrzegania przez cz┼éonków statutu Zrzeszenia, regulaminów i uchwa┼é jego organów, b─ůd┼║ naruszania zasad etyki zawodowej.
 1. S─ůd Kole┼╝e┼äski rozpatruje sprawy nale┼╝─ůce do jego kompetencji w sk┼éadzie trzech osób.
 2. S─ůd Kole┼╝e┼äski ma prawo wnioskowania o wykluczenie cz┼éonka z Zrzeszenia.
 3. Od orzecze┼ä S─ůdu Kole┼╝e┼äskiego przys┼éuguje cz┼éonkowi odwo┼éanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.Odwo┼éanie powinno by─ç rozpatrzone na najbli┼╝szym Walnym Zgromadzeniu Zrzeszenia.
 4. Sposób dzia┼éania S─ůdu Kole┼╝e┼äskiego okre┼Ťla regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

V Rozdzia┼é - Maj─ůtek i fundusze Zrzeszenia.

 1. Maj─ůtek Zrzeszenia stanowi─ů: ruchomo┼Ťci, nieruchomo┼Ťci, prawa maj─ůtkowe i fundusze.
 2.  
  1. Dochody Zrzeszenia pochodz─ů z nast─Öpuj─ůcych ┼║róde┼é:
   1. wpisowego,
   2. rocznych składek,
   3. wp┼éywów z dzia┼éalno┼Ťci statutowej,
   4. dochodów z maj─ůtku Zrzeszenia,
   5. subwencji, spadków, zapisów, darowizn,
   6. w┼éasnej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.
  2. Dochody z dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej Zrzeszenia s┼éu┼╝─ů realizacji celów statutowych i nie mog─ů by─ç przeznaczone do podzia┼éu mi─Ödzy jej cz┼éonków.

VI Rozdzia┼é - Zmiana Statutu i rozwi─ůzanie Zrzeszenia.

 1. Uchwa┼é─Ö w sprawie zmiany Statutu lub rozwi─ůzania Zrzeszenia podejmuje Walne Zgromadzenie wi─Ökszo┼Ťci─ů 2/3 g┼éosów, przy obecno┼Ťci co najmniej 1/2 ogó┼éu cz┼éonków, uprawnionych do g┼éosowania.
 2. W razie podj─Öcia przez Walne Zgromadzenie uchwa┼éy o rozwi─ůzaniu Zrzeszenia, Zgromadzenie podejmuje jednocze┼Ťnie uchwa┼é─Ö o przeznaczeniu maj─ůtku Zrzeszenia i powo┼éuje likwidatorów.


Statut niniejszy uchwalony zosta┼é przez za┼éo┼╝ycieli Zrzeszenia Agentów IATA w dniu 28.02.1996 r., którzy jego przyj─Öcie potwierdzaj─ů przez z┼éo┼╝enie swych podpisów.