Wtorek 28 stycznia 2020
Statut Zrzeszenia

I Rozdział - Postanowienia ogólne.

 1. Zrzeszenie nosi nazwę "Zrzeszenia Agentów IATA w Polsce", zwane dalej Zrzeszeniem.
 2. Terenem działalności Zrzeszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Zrzeszenia jest m. st. Warszawa.
 3. Zrzeszenie działa na podstawie ustawy z dnia 30.05 1989r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 4. Zrzeszenie używa pieczęci z napisem "Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce" i adresem Zrzeszenia.
  1. Zrzeszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania
  2. Zrzeszenie może tworzyć organy terenowe. Powołuje je Zarząd na wniosek co najmniej 5 członków.

II Rozdział - Zadania Zrzeszenia i sposoby ich realizacji.

 1. Za swoje główne zadanie Zrzeszenie uznaje obronę i stałe reprezentowanie - zgodnie z wolą swoich członków - ich interesów gospodarczych, przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierania inicjatyw gospodarczych członków.
 2. W szczególności Zrzeszenie będzie:
 1. reprezentować interesy członków wobec organów administracji państwowej, lATA-Międzynarodowgo Zrzeszenia Transportu Lotniczego, organizacji transportowych, biur podróży oraz innych podmiotów;
 2. inspirować tworzenie oraz nowelizację przepisów dotyczących działalności gospodarczej, zwłaszcza w zakresie sprzedaży biletów lotniczych i obsługi turystycznej;
 3.  inicjować i rekomendować rozwiązania systemowe korzystne dla rozwoju usług turystycznych w Polsce;
 4. wyrażać opinie o funkcjonujących i projektowanych mechanizmach obsługi ruchu turystycznego oraz opracowywać wnioski i postulaty pod adresem organów przedstawicielskich i organów administracji;
 5. świadczyć na rzecz członków usługi i pomoc organizacyjną, doradcze - konsultacyjną, marketingową, szkoleniową i informacyjną;
 6.  współpracować z organizacjami o podobnym charakterze oraz organizacjami turystycznymi i przewozowo - transportowo - komunikacyjnymi, w celu podnoszenia poziomu usług turystycznych i obsługi ruchu turystycznego;
 7.  utrwalać więzi środowiskowe i postawy zgodne z zasadami etyki i godności zawodu;
 8.  prowadzić na rzecz członków działalność kulturalną, oświatową, szkoleniową i socjalną;
 9. podejmować działalność w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk w obsłudze ruchu turystycznego w Polsce.

III Rozdział - Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 1. Członkiem zwyczajnym Zrzeszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność w zakresie pośrednictwa w świadczeniu usług turystycznych na terenie Polski, posiadająca koncesję i numer licencyjny IATA.
 1. Założyciele Zrzeszenia stają się jego członkami z chwilą wpisania Zrzeszenia do rejestru.
 1. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.
 2. Osoba szczególnie zasłużona dla Zrzeszenia lub posiadająca wybitne osiągnięcia w zakresie turystyki w Polsce może otrzymać na wniosek - co najmniej 10 członków - tytuł Członka Honorowego. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Zrzeszenia. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego oraz jest zwolniony od płacenia składek.
 3. Członkowi zwyczajnemu przysługuje:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze,
  2. prawo głosu stanowiącego w sprawach Zrzeszenia,
  3. prawo udziału we wszystkich formach działalności Zrzeszenia,
  4. prawo korzystania z opieki i pomocy Zrzeszenia,
  5. inne prawa wynikające z obowiązujących przepisów.
 4. Członkowie Zrzeszenia są zobowiązani:
  1. przestrzegać postanowień statutu Zrzeszenia oraz uchwał i regulaminów jego organów,
  2. współdziałać w realizacji celów statutowych Zrzeszenia,
  3. brać czynny udział osobiście lub za pośrednictwem swych przedstawicieli w pracach Zrzeszenia.
 5. Członkostwo ostatecznie ustaje w skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Zrzeszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi z uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem,
  2. skreślenia z listy członków Zrzeszenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu utraty koncesji i numeru licencyjnego IATA,
  3. wykluczenia z Zrzeszenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu nie przestrzegania przez członka postanowień statutu lub gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić z celami Zrzeszenia, bądź gdy godzi w jego dobre imię.
 1.            
  1. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Zrzeszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.
  2. Walne Zgromadzenie rozpoznając odwołanie:
   1. utrzymuje w mocy uchwałę Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia,
   2. uchyla uchwałę Zarządu i przywraca członkostwo w Zrzeszeniu.

IV Rozdział - Organy Zrzeszenia.

 1.  
  1. Organami Zrzeszenia są:
   1. Walne Zgromadzenie
   2. Komisja Rewizyjna
   3. Zarząd
   4. Sąd Koleżeński
  2. W skład organów Zrzeszenia mogą wchodzić upełnomocnieni przedstawiciele członków Zrzeszenia. Na wniosek członka przedstawiciel może być odwołany.
 2. Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Zrzeszenia.
Do zakresu jego działania należy:
 1. uchwalanie wieloletnich programów działania Zrzeszenia, zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 2. zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, za rok obrachunkowy,
 3. udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej pokwitowania z wykonania ich obowiązków,
 4. wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz uchwalanie regulaminu ich działania,
 5. określanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich,
 6. podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz rozwiązaniu Zrzeszenia.
 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie corocznie jest zwoływane przez Zarząd nie później niż w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, a jeśli Zarząd nie dopełni tego obowiązku w przypisanym terminie- prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków Zrzeszenia. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego zgromadzenia przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 4. Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia jest przekazywane faxsem lub listem poleconym na 14 dni przed posiedzeniem.
 5. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Zrzeszenia oraz mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd przedstawiciele organów państwowych oraz innych instytucji.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków Zrzeszenia, uprawnionych do głosowania.
 7. Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięciu członków władz Zrzeszenia lub likwidatorów. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na wniosek 1/10 członków Zrzeszenia.
 8.  
  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
  2. Członkami Komisji nie mogą być członkowie Zarządu
 1. Komisja jest zobowiązana sprawować stałą kontrolę nad działalnością Zrzeszenia.
 2. Komisja wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego, vice przewodniczącego i sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Zrzeszenia, a zwłaszcza jego gospodarki finansowej,
 2. badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Zrzeszenia,
 3. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Zrzeszenia,
 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności, wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 5. wnoszenie, w razie konieczności, spraw do Sądu Koleżeńskiego.
 1. Sposób działania Komisji określa regulamin zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 2.  
  1. Zarząd Zrzeszenia składa się z 5 do 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
  2. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona na swoim pierwszym posiedzeniu Prezesa, trzech Vice-Prezesów, Skarbnika i Sekretarza.
 1. Do Zarządu należy reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz, kierowanie działalnością Zrzeszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz organów Zrzeszenia. Tryb pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzany przez Komisję Rewizyjną.
 2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania w imieniu Zrzeszenia jest upoważnionych dwóch członków Zarządu łącznie w tym Prezes lub jeden z Vice Prezesów Zrzeszenia.
 3. Sąd Koleżeński w składzie od 3 do 5 osób wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
 4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona na pierwszym swoim posiedzeniu przewodniczącego, vice przewodniczącego i sekretarza.
 5. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. rozstrzyganie sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego związanych z działalnością gospodarczą członków Zrzeszenia,
  2. rozpatrywanie skarg dotyczących nieprzestrzegania przez członków statutu Zrzeszenia, regulaminów i uchwał jego organów, bądź naruszania zasad etyki zawodowej.
 1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy należące do jego kompetencji w składzie trzech osób.
 2. Sąd Koleżeński ma prawo wnioskowania o wykluczenie członka z Zrzeszenia.
 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Zrzeszenia.
 4. Sposób działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

V Rozdział - Majątek i fundusze Zrzeszenia.

 1. Majątek Zrzeszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i fundusze.
 2.  
  1. Dochody Zrzeszenia pochodzą z następujących źródeł:
   1. wpisowego,
   2. rocznych składek,
   3. wpływów z działalności statutowej,
   4. dochodów z majątku Zrzeszenia,
   5. subwencji, spadków, zapisów, darowizn,
   6. własnej działalności gospodarczej.
  2. Dochody z działalności gospodarczej Zrzeszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej członków.

VI Rozdział - Zmiana Statutu i rozwiązanie Zrzeszenia.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Zrzeszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków, uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia, Zgromadzenie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Zrzeszenia i powołuje likwidatorów.


Statut niniejszy uchwalony został przez założycieli Zrzeszenia Agentów IATA w dniu 28.02.1996 r., którzy jego przyjęcie potwierdzają przez złożenie swych podpisów.